The Eurasian Journal of Medicine
Original Article

Effects of Propofol and Midazolam on the Inflammation of Lungs after Intravenous Endotoxin Administration in Rats

Eurasian J Med 2015; 47: 109-114
DOI: 10.5152/eajm.2014.70
Read: 1798 Downloads: 794 Published: 03 September 2019

Abstract

Amaç: Sepsiste akciğer komplikasyonları önemli bir yer tutar (ARDS, diffüz  pnömoni gibi). Akut respiratuar distres sendromu (ARDS) akciğerde alveollere aşırı nötrofil migrasyonu ile karakterizedir. Propofol ve midazolam yoğun bakımlarda hasta sedasyonu için çok yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. Escherichia Coli endotoksini ile oluşturulan sepsis modelinde  propofol ve midazolam anestezisi altında akciğerlere nötrofil göçünü ve hemodinamik parametreleri değerlendirmeyi amaçladık.

 

Gereç ve Yöntem: 40 adet rat (Spraque-Dawley cinsi) rastgele dört gruba- ayrıldı. 1- Grup E  (Endotoksemi grubu)  2- Grup K (Kontrol grubu)  3- Grup PE (Propofol-Endotoksemi grubu) 4- Grup ME (Midazolam-Endotoksemi grubu). Tüm deneklere intraperitoneal 30 mg/kg tiyopental sodyum verildi. Denekler trakestomi yoluyla ventile edildiler. Devamlı kan basıncının ölçülmesi ve kan örneklerinin alınabilmesi için femoral arter kanüle edildi. Grup E’deki deneklere E.Coli’den elde edilmiş lipopolisakkarit derivesi intravenöz olarak 15 mg/kg uygulandı. Grup K’daki deneklere %0,9 NaCL 1 mL/kg intravenöz uygulandıktan sonra 1 mL/kg/saat infüzyona devam edildi. Grup PE’deki deneklere E. Coli endotoksininden 15 mg/kg intravenöz uygulandıktan sonra 10 mg/kg Propofol intravenöz olarak uygulandı Daha sonra 10 mg/kg/saat propofol infuzyonuna devam edildi. Grup ME’deki deneklere de E.Coli endotoksininden 15 mg/kg intravenöz uygulandıktan sonra 0,1 mg/kg Midazolam enjekte edildi. 0,1 mg/kg/saat midazolam infüzyonu uygulandı. Denekler 5. saat sonunda intravenöz potasyum klorid verilerek sakrifıye edildi. Akciğerleri çıkarıldı. %10 formalin içinde 3-5 gün fıkse edildi ve parafın bloklarına gömüldü. Akciğer kesitleri, nötrofıl yoğunluğuna göre 0-3 arasında histopatolojik olarak skorlandı.

 

Bulgular: Grup E deki deneklerin akciğer dokularında  yoğun nötrofil göçü mevcuttu (grade 2, 3). Grup ME deki denek akciğerlerinde orta derecede nötrofil göçü mevcutken (grade 1, 2) Grup PE de sadece %30 denekte hafif nötrofil göçüne rastlandı (grade 1).

 

Sonuç: Endotoksinle indüklenen sepsis modelinde propofol infüzyonunun midazolamla karşılaştırıldığında akciğerlere daha az nötrofil göçü ile ilişkili olduğu ve literatürün de ışığında serbest radikal aracılı lipit peroksidasyonunu ve hastaların sistemik inflamasyonu hafifletebileceği sonucuna vardık.

Files
EISSN 1308-8742