The Eurasian Journal of Medicine
Original Article

FGF-23, α-Klotho Gene Polymorphism and Their Relationship with the Markers of Bone Metabolism in Chronic Peritoneal Dialysis Patients

Eurasian J Med 2015; 47: 115-125
DOI: 10.5152/eurasianjmed.2015.93
Read: 2345 Downloads: 1213 Published: 03 September 2019

Abstract

Amaç: Çalışmamızda kronik periton diyalizi (KPD) hastalarında klotho gen polimorfizmi (KGP) ve kemik mineral yoğunluğu (KMY) ile bazı major kemik metabolizma belirteçleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilen 51 KPD hastası ve 40 sağlıklı kontrol grubunda intakt parathormon (iPTH), fibroblast büyüme faktör (FGF-23), osteoprotogerin (OPG), osteokalsin (OK), prokollajen tip-1 N terminal propeptid (PINP), beta- crosslaps (beta KTx), tartarate resistan asid fosfataz (TRAF5b), kemik alkalen fosfataz (KAF), 1,25(OH)D3, 25(OH)D3 ve a-klotho gen mutasyonları ölçüldü.

 

Bulgular: 51 KPD hastasında 1,25(OH)D3 ve 25(OH)D3 eksikliği oranı sırasıyla %96 ve %94 olarak tespit edildi. iPTH (249 pg/mL ve 39 pg/mL) ve FGF-23 (1089 RU/mL ve 153 RU/mL), OPG, OK, PINP, beta CTx, TRAP5b seviyeleri hastalarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Hastalarda iPTH seviyeleri ve tüm vücut KMY arasında negatif korelasyon tespit edildi. KGP oranı gruplar arasında benzer bulundu.

 

Sonuç: Kronik periton diyalizi hastalarında D vitamin eksikliğine ek olarak, OPG, OK, PINP, beta CTx, TRAP5b düzeyleri yüksek saptandı. iPTH seviyeleri ile KAF ve PINP arasındaki pozitif korelasyon bu belirteçlerin kronik böbrek hastalarındaki (KBH) kemik mineral hastalıklarının (KMH) tedavisinde tanısal değerinin olduğunu göstermiştir.   Diğer taraftan yüksek serum TRAP5b konsantrasyonunun kalsitriol tedavisi ve hiperparatiroidinin şiddetinden etkilenmediği de gösterilmiştir. iPTH ve FGF-23 düzeyleri ile tüm vücut KMY arasında anlamlı negatif korelasyon tespit edilmiştir. Çalışmamızda klotho gen polimorfizmi ile KBH-KMH’nın hiçbir belirteci arasında anlamlı korelasyon gösterilememiştir.

Files
EISSN 1308-8742